Over Schutz Advies & Management

Over Schutz Advies & Management

Schutz Advies & Management bestaat sinds eind 2014 en levert advies- en interim-managementdiensten voor organisaties binnen het publieke domein en voor (publieke en publiek-private) samenwerkingsverbanden. Schutz Advies & Management is opgericht omdat initiatiefnemer Jeroen Schutz er van overtuigd is dat hij met zijn bedrijf op deze wijze optimaal kan bijdragen aan het volbrengen van maatschappelijke uitdagingen, groot en klein. Efficiënt en effectief. Efficiënt vanwege zijn snelheid, analysekracht, werken vanuit hypotheses en het (in vergelijking met de grotere strategie-bureaus) concurrerend uurtarief. Effectief vanwege zijn daadkracht (getting things done), het leggen van verbindingen, het gebruik van strategisch denkraam en zijn expertise en kwaliteit gedreven samenwerkingsverband met Lysias Advies (www.lysiasgroup.com) en onafhankelijke zelfstandige professionals.

Strategie

Veel organisaties hebben wel een richting maar geen duidelijke strategie. Ze varen de koers die er altijd al stond of waaien mee met de wind die er staat. Organisaties dienen in hun omgeving verankerd te zijn en de strategie ook gericht op de wereld erbuiten. Ik begeleid compacte en creatieve strategieprocessen die veel energie losmaken bij medewerkers en management. Resultaat: Een begrijpelijke strategie inclusief randvoorwaarden voor het realiseren ervan.

Samenwerkingsverbanden

We zien steeds vaker samenwerkingsverbanden, voor beleid en voor uitvoering. Publieke, private en publiek-private samenwerkingsverbanden. Logisch dat men elkaar opzoekt, simpelweg partners toegevoegde waarde bieden. Dit werkt, maar geeft tegelijkertijd bij steeds meer organisaties een wirwar van samenwerkingsverbanden  die worden aangeduid als netwerk, maar zeker niet altijd zo functioneren. Een netwerk ben je pas als je het gezamenlijke doel of resultaat voorop stelt en niet de eigen belangen en processen. Dit is een eenvoudige uitspraak die helaas niet zo eenvoudig te operationaliseren is. Toch kan het. Het vraagt een bestuurlijk gedragen keuze voor een samenwerkingsvorm en een proces waarin groeien en bouwen elkaar afwisselen. Ik kan u ondersteunen bij zowel het opbouwen van nieuwe samenwerkingsverbanden, het interveniëren in niet lopende als het doorontwikkelen van bestaande.

Expertise

(publiek-private) Samenwerking 90%
Governance 80%
Strategie 85%
Evaluatie 80%
Verandermanagement 25%
Operational Excellence 35%
Financieel 90%

Daar waar Schutz Advies & Management onvoldoende expertise (of werkuren) heeft op een bepaald terrein werkt Schutz Advies & Management samen met Lysias Advies en andere onafhankelijke ZZP-ers.

Over Jeroen Schutz

Jeroen is een ervaren strategie consultant die de afgelopen 18 jaar in adviserende rollen heeft gewerkt voor opdrachtgevers in het publieke domein (overheden en hoger onderwijs), de zakelijke dienstverlening, de (jeugd)zorg en op het snijvlak tussen publiek en privaat. Dit deed hij achtereenvolgens bij Ernst & Young, het Ministerie van Economische Zaken, het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven en van 2009 tot eind 2014 bij Boer & Croon. Vanuit zijn zelfstandig adviseurschap werkt hij samen met het gerenommeerde adviesbureau Lysias Consulting Group.

Jeroen heeft zich gespecialiseerd op het gebied van strategie, beleidsvernieuwing, implementatie en evaluatie van strategie & beleid, governance en besturing, en het opzetten van (publiek-private) samenwerkingsverbanden (organisatiemodellen en business cases).

In zijn opdrachten combineert Jeroen analytische kracht met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. De menselijke maat en pragmatisme kenmerken zijn stijl. Hij is energiek, enthousiast en stevig kritisch. Betrokken bij zijn opdrachtgevers en gericht op het daadwerkelijk realiseren van (maatschappelijke) vooruitgang. Humor en relativering completeren zijn stijl.

Jeroen woont met zijn gezin in Leiden. Zijn vrije tijd vult hij met zijn gezin (drie jonge kinderen), sporten (hardlopen, hockey, skiën, tennis, zaalvoetbal en golf), klussen, coachen, politiek, lezen en het bezoeken van cabaretvoorstellingen. Jeroen is maatschappelijk betrokken. Per oktober 2015 heeft Jeroen zitting in de Raad van Toezicht van het Nederlands Gebarencentrum. Daarnaast is Jeroen bestuurlijk belast met de exploitatie, het clubhuis en de banen van Tennisclub de Leidse Hout (TCLH), de oudste tennisvereniging van Leiden.

Lees meer over Jeroen Schutz op Linkedin

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Consulting en Management diensten van Schutz Advies & Management

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Schutz Advies & Management, eventuele vervolgovereenkomsten en nieuwe overeenkomsten met dezelfde Opdrachtgevers.
  2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Schutz Advies & Management zijn aanvaard.
  3. Schutz Advies & Management wijst de toepasselijkheid van de algemene (inkoop) voorwaarden van opdrachtgever van de hand.
 2. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door Opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Schutz Advies & Management is jegens Opdrachtgever, diens werknemers en derden niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen verricht binnen de formele kring van de bevoegdheid of anderszins samenhangend met de werkzaamheden voor Opdrachtgever, onverminderd aansprakelijkheid voor schade door opzet of grove schuld.
  2. Voor zover aansprakelijkheid hiervoor niet is uitgesloten, is deze beperkt tot het bedrag dat Schutz Advies & Management in het kader van de opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen.
  3. Schutz Advies & Management is niet aansprakelijk voor of gebonden aan verbintenissen die in het kader van de opdracht met of namens Opdrachtgever, diens werknemers of derden zijn aangegaan. Opdrachtgever vrijwaart Schutz Advies & Management voor alle daaruit voortvloeiende eventuele schade van Opdrachtgever, diens werknemers en derden, alsmede voor schade van hen op de wijze als in lid 1 van dit artikel ontstaan.
  4. Het recht om schade te vorderen vervalt zes maanden na het bekend worden van het schadegeval.
 2. Zorgvuldigheid en geheimhouding
  1. Schutz Advies & Management zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het gebruik van de informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen.
 3. Intellectuele eigendom
  1. Alle door Schutz Advies & Management verstrekte stukken zoals modellen, technieken, presentaties, opdrachtdefinities, opdrachtplannen en overdrachtsdocumenten die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Schutz Advies & Management. Schutz Advies & Management en Opdrachtgever zijn slechts gerechtigd tot publicatie of vermenigvuldiging van de in het kader van de opdracht aan elkaar verstrekte stukken en gegevensdragers, indien daartoe wederzijdse schriftelijke toestemming is gegeven.
 4. Overige bepalingen
  1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de ontstane situatie te voorzien.
 5. Toepasselijk recht / geschillen
  1. Deze algemene voorwaarden alsmede de overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.