Jeroen is operationeel Directeur van Stichting Happy Balance; een introductie:

 

Consortium HAPPY BALANCE 

Wat is Happy Balance Wonen?

De partijen in het consortium ‘Happy Balance Wonen’ vormen een open kennisnetwerk met een gedeelde visie op wonen. Een visie die het leefcomfort en de gezondheid van de bewoners centraal stelt. Er wordt op een integrale wijze  gekeken naar binnenklimaat, energie, comfort en zorg. Dit  leidt tot ‘huizen die voor mensen zorgen’.

Comfort is een positieve rondom-belevenis met vele facetten, die wij met onze vijf zintuigen ervaren. Zien, horen, ruiken, smaken en voelen, in combinatie met onze individuele ervaring, laten ons comfort telkens weer opnieuw beleven. Vaak nemen wij pas waar wat comfort eigenlijk is, als ons iets ontbreekt, zoals behaaglijke warmte in de winter, of wanneer ons iets stoort, zoals bijvoorbeeld lawaai uit het aangrenzende huis.
Of wij nu werken of ons ontspannen, sporten of van cultuur genieten – in welk gebouw wij ook zijn, de aldaar heersende omstandigheden bepalen duidelijk ons gevoel van welbehagen.

 

Stichting Happy Balance (link)

Stichting Happy Balance is ontstaan uit het consortium ‘Happy Balance Wonen’. De stichting is in het voorjaar van 2016 opgericht en is een kennis- en innovatieplatform met een leer- en werkomgeving voor de ontwikkeling, validatie en opschaling van integrale bouw- en woningproposities. De participanten richten zich op de verbinding tussen de maatschappelijke thema’s Duurzaamheid (groene energie), Gezondheid (gezond leven) en Diensteninnovatie (financial engineering) met de bouw- en woonsector.

Participatie in de stichting is niet beperkt tot de oprichters en staat open voor overheden, opleidings- en kennisinstituten. Onder voorwaarden kunnen partijen uit het bedrijfsleven eveneens toetreden.

Doel

Het doel van de Stichting Happy Balance is het bevorderen van innovatie in de woon- en bouwsector, teneinde nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, die aansluiten op de behoefte van de burger en tegelijkertijd inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaam wonen, het scheiden van zorg en wonen en de eigen regie daarin.

De stichting is een broedplaats voor innovatie en zal kennisverspreiding, kennisdeling en de uitvoering van relevante projecten binnen dit domein aanjagen.

Over ons

Happy Balance Wonen is een netwerk van adviseurs, toeleveranciers en kennisinstituten die het leefcomfort en de gezondheid van de bewoners centraal stelt. Hierin wordt op een integrale wijze  gekeken naar binnenklimaat, energie, comfort en zorg wat leidt tot ‘huizen die voor mensen zorgen’. Het netwerk bestaat momenteel uit onderstaande partijen:

 1. St. Gobain
 2. JAGA
 3. ZTE
 4. DHS
 5. Verweij Houttechniek
 6. Gebr. de Vries (DROWA)
 7. Seinen Projectontwikkeling

Daarnaast werkt Stichting Happy Balance samen met onder andere Hogeschool Utrecht, de Hanze Hogeschool en TNO

Specifieke ervaring

Happy Balance Wonen is de afgelopen 25 jaar op innovatie wijze betrokken bij de duurzame ontwikkeling in de woningbouw. In deze projecten hebben we een efficiënte samenhang gerealiseerd in bouwkundige en technische maatregelen. Deze aanpak maakte het mogelijk om energie neutrale nieuwbouw- en renovatie projecten te realiseren met lagere woonlasten dan een project volgens bouwbesluit.  De afgelopen jaren hebben wij diverse projecten gerealiseerd in heel Nederland, zoals energie 0 (starters)woningen, Nul Op de Meterwoningen en diverse NOM proposities uitgewerkt voor de bestaande bouw.

De bouwkundige en technische maatregelen in deze projecten zijn op integrale wijze ontwikkeld welke leidt tot een positief economisch resultaat. Het is gebleken dat verlagen van de woonlasten onvoldoende toereikend zijn om tot een hoge investering over te gaan.  Om de besluitvorming voor de hoge investering positief te beïnvloeden hebben we een aantal USP’s ontwikkeld:

 • Levensduurverlening van het vastgoed met een eigentijdse uitstraling (nieuwe gevel en kap);
 • Schoon, gezond en comfortabel binnenklimaat;
 • Domotica, ICT besturing afgifte, bron en healthy aging proef;
 • Geen en weinig onderhoudskosten voor de komende (vele) jaren;
 • Geen last van de verwachte toekomstige energieprijsstijgingen.

De partners binnen Happy Balance Wonen hebben diverse werkzaamheden uitgevoerd waarmee diverse prijzen gewonnen zoals:

 • Winnaar Net Trofee (energiezuinigste catalgus woning);
 • Winnaar Net Troffee (Procinciaal gebiedsoperatie duurzaam maken bestaande bouw);
 • Winnaar Europeen Efficiencie Award;
 • 2e Prijs Net Troffee ( NOM starterswoningen);
 • 2e Prijs Economic Board Utrecht (duurzaamheidsprijs);
 • Adviseur gebiedsoperaties: Energiesprong Sneek, Energiesprong Houten, 033 Amersfoort;
 • Procesmedewerker Blok voor Blok Utrecht;
 • Adviseur voor SEV – Plalform 31;
 • Adviseur en ontwikkelaar 1e NOM woningen sociale huurwoningen;
 • Aardbevingsbesteding en NOM woningen ontwikkeling voor Groningen;
 • Adviseur voor Urgenda – NOM woningen Texel;
 • Adviseur meerder woningbouwcorporaties waaronder Elan Wonen Haarlem, Lefier Emmen;
 • Advisieur voor verschillende aannemers /ontwikkelaars en particulieren.

Happy Balance is een kennisnetwerk/samenwerkingsverband waarin verschillende fabrikanten, toeleveranciers en adviesbureaus zich hebben verenigd om de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad mede in te vullen en op deze manier bij te dragen aan een comfortabele, gezonde en duurzame leefomgeving.

Om dit te realiseren, hebben we een innovatieve aanpak ontwikkelt. Om onze proposities ten uitvoer te brengen, gaan wij samenwerken met lokale ondernemers uit de bouwkolom. Deze ondernemers gaan wij opleiden en trainen in ons beschikbare trainingscentrum zodat wij op onze beurt de prestaties van de gerenoveerde  en verduurzaamde woning kunnen garanderen aan u als klant. Het voordeel van het inzetten van lokale ondernemingen is dat u als opdrachtgever, of u nu een particulier, een woningbouwcorporaties of een vereniging van eigenaren bent,  met herkenbare en vertrouwde uitvoerende partijen krijgt te maken en bovenal  dat  de werkgelegenheid in de regio blijft.

 

Resultaten van deze samenwerking zijn:

 • Meerwaarde in de propositie door de synergie welke ontstaat tussen de deelnemers;
 • Afstemming tussen de bouwkundige en installatietechnische maatregelen;
 • Knelpunten op zowel technisch als maatschappelijk vlak worden middels werkgroep overleggen vertaald naar oplossingen en/of innovaties;
 • Geïntegreerd samenwerkingsproces wat leidt tot kosteneffectieve proposities;
 • Gevalideerde proposities en oplossingen vanwege de directe betrokkenheid en unieke samenstelling van het samenwerkingsverband.

Energie labels

Binnen Happy Balance Wonen worden we vaak gevraagd voor adviezen omtrent NOM renovaties. Echter, met de partners binnen Happy Balance is er zeer veel kennis en ervaring aanwezig om proposities voor diverse label renovaties te ontwikkelen. Wij doen dit vanuit de “No Regret” aanpak zodat hogere ambitieniveaus in de toekomst bereikbaar zijn. Het is dan ook van belang om de bouwkundige en installatietechnische maatregelen op elkaar af te stemmen. Wij doen dit volgens de Trias Energetica:  (a) Voorkomen, (b) Besparen en (c) Duurzame opwekking

Dit betekent een op de techniek afgestemde isolatiewaarde van de woning of een isolatiewaarde afgestemd op de techniek. Een multifunctioneel afgiftesysteem voor ventileren en lage temperatuur verwarming en de energiebron zoals bijvoorbeeld een warmtepomp en zonnepanelen op integrale wijze met elkaar combineren.

Investering, rendement en complementaire werking spelen voor een marktconforme exploitatie een belangrijke rol. Het doel om de gebouwgebonden en de niet-gebouwgebonden energievraag duurzaam op te wekken wordt op efficiënte wijze behaald door de bouwkundige en technische maatregelen op integrale wijze op elkaar af te stemmen.

Integraal worden onderstaande maatregelen toegepast voor de renovatie.

 

Inbreng huurder

De onderstaande ervaringen die wij hebben opgedaan in uitgevoerde renovatieprojecten hebben tot een zeer positief resultaat geleid onder bewoners. Een voorbeeld hiervan is een project van Elan Wonen Haarlem waar wij hebben bijgedragen in de renovatie van 108 vooroorlogse woningen met 60-80% energiereductie met als positief resultaat 86% instemming bij de eerste informatieavond. Binnen dit project hebben we het als volgt aangepakt:

 • Er is een project specifiek plan van aanpak opgesteld;
  • Er is een communicatieplan opgesteld waar vanuit bewoners werden geïnformeerd. Het is gebleken dat dit de kern is van een geslaagde renovatie. Door contact met de mensen, ontstaat er inzicht in de persoonlijke omstandigheden en wederzijds begrip en vertrouwen.

Dit geschiedde middels informatieavonden, persoonlijke gesprekken, informatiebulletins en een vast spreekuur in de wijk;

 • Er is een bewonersbegeleider aangesteld die het aanspreekpunt was tijdens het hele traject;
 • Opnames van de woningen. De bewoners werden voor aanvang van de renovatie bezocht om te kijken of men er klaar voor was;
 • Er was een algehele planning voor aansturing en bewaking van de voortgang van het werk;
 • Er is een detailplanning op woningniveau gemaakt waarin alle bewerkingen en doorlooptijden waren vermeld. Op basis hiervan werden de bewoners geïnformeerd zodat men wist wat men mocht verwachten;
 • Er is een bewonerscommissie samengesteld waarmee wij op verschillende avonden onze plannen hebben getoetst. Te denken valt aan keuze inrichting keuken, badkamer en andere bouwkundige ingrepen. Pas na deze avonden zijn de andere bewoners door ons geïnformeerd;
 • Er is een demowoning gerealiseerd zodat de bewoners konden zien waar de renovatie uiteindelijk toe zou leiden

 

Risico’s

Vanuit de proposities die ontwikkeld worden binnen Happy Balance Wonen, hebben wij de prestaties geborgd door middel van:

 • voor de particuliere markt een energieprestatiegarantie via Bouwgarant. Voor de corporatiesector is deze in ontwikkeling;
 • Blowerdoor test;
 • Thermografische opnames;
 • Controles tijdens de bouw;
 • Training en opleiding voor de uitvoerende partijen (denk aan luchtdichtheid, isoleren, installeren, etc.).

 

Vrijheid in/functionaliteit van specificaties

Met Happy Balance Wonen nemen wij de verantwoordelijkheid om het geborgde ambitieniveau middels door ons opgestelde en gevalideerde specificaties te realiseren. Dit betekent dat wij vanuit het gestelde ambitieniveau een propositie ontwikkelen die wij met een door de opdrachtgever geselecteerde uitvoerende partij (aannemer en installateur) realiseren en waarborgen.

Door deze wijze van ontwikkelen en uitvoeren, wijken wij af van de traditionele manier van uitvragen. Het grote voordeel hiervan is dat het volledige kennisniveau van de toeleveranciers binnen Happy Balance Wonen ter beschikking staat. Dit zorgt voor een uitgebalanceerd, integraal eindresultaat afgestemd op het leefcomfort en de gezondheid van de bewoners.

 

Offertebeoordeling

De proposities van Happy Balance Wonen zijn gestoeld op het gehele proces. Dat houdt in dat wij de specificatievorming op ons nemen en de verdere uitwerking van de business case (investeringsbegroting, exploitatiebegroting). De opgestelde specificaties en de kosten daarvan, worden door Happy Balance Wonen gecontroleerd en gevalideerd zodat ze binnen de kaders van de business case blijven.

Offertebeoordeling voor de kosten van de maatregelen vindt plaats van ervaringsprijzen waarover Happy Balance Wonen beschikt.

 

Toekomstbestendigheid

De bouwkundige als de installatietechnische componenten kunnen binnen de proposities separaat en complementair aan elkaar worden uitgevoerd.  Deze “No Regret”  methode kan in delen worden uitgevoerd zonder dat men later spijt krijgt van een desinvestering. De  propositie voorziet op een efficiënte wijze om te renoveren naar NOM of op weg naar NOM.

Healthy Aging & Independent Living

Nederland heeft in aanloop naar 2030 te maken met 2 uitdagingen:

 • Scherp toenemende grijze druk van 40% in 2030; in 2040 oplopend tot meer dan 51% van de bevolking;
 • toenemende zorgkosten door de grijze druk en zorgconsumptie

Wij beiden de pilaren voor een structurele oplossing met focus op healthy aging & independent living. Gezond en zelfstandig ouder worden zonder financiële druk en zonder aanpassingen in de alledaagse gang en wandel. Dit wordt gerealiseerd vanuit de plek waar men het meest verblijft: De woningbouw.

Met dit systeem word niet alleen intelligente aansturing gerealiseerd (Domotica), maar bovendien sensortechnologie ingezet voor preventieve, non-invasieve monitoring van bewoners. Monitoring biedt veel mogelijkheden voor preventieve zorg.

 

Gasloos

De NOM proposities van Happy Balance Wonen zijn gebaseerd op all-electric.

 

Subsidies

De EPV is een belangrijk middel om grootschalige energiebesparing in de bestaande bouw te realiseren. De EPV zorgt in veel gevallen voor een rendabele business case. Verder brengt de EPV de investeringen naar een niveau die vaak door corporaties gedragen kunnen worden. Naast de financiële incentive die de EPV met zich mee brengt, is de nieuwe kwaliteit van de woning op nieuwbouwniveau wat zorgt voor een gezond binnenklimaat voor de huurders. Binnen de huisvesting is het vanuit het oogpunt van de corporatie belangrijk dat haar huurders in een prettige en gezonde leefomgeving oud kunnen worden.

 

Opdeling totale opdracht

Onze ervaring is dat het creëren en clusteren van woningtypologieën, zoals bijvoorbeeld jaren 60, jaren 70, etc.) de beste mogelijkheid biedt voor propositieontwikkeling. Het zorgt voor zo min mogelijk bewonersoverlast en een optimale bouwstroom. Een logische aanpak hierin is om het per woningblok te doen.

 

Uw inbreng

Met de kennis, kunde en ervaring van de leden van Happy Balance Wonen willen we graag de dialoog met u aangaan om dit traject verder te bespreken.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *